Მოხმარების პირობები. საჯარო შეთავაზება

მომხმარებლის შეთანხმება

ეს მომხმარებლის შეთანხმება (შემდგომში შეთანხმება) იდება პირს შორის (შემდგომში მომხმარებელი) ვებგვერდის www.geoln.com (შემდგომში საიტი) და შპს "GEOLN" - ის (შემდგომში - GEOLN.COM) და, არეგულირებს ყველა სახის გამოყენებას:

- საიტი, რომელიც არის GEOLN.COM- ის საკუთრება;

- მომსახურება GEOLN.COM- ის მიერ საიტის საშუალებით;

- ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია და განთავსებულია საიტზე;

- და ასევე განსაზღვრავს GEOLN.COM– ის მიერ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების მიღების, შენახვის, დამუშავების, გამოყენების და გამჟღავნების პროცედურას, როდესაც მომხმარებელი იყენებს საიტს.

1. ზოგადი დებულებები


1.1. ამ საიტის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებმაც მიიღეს ამ შეთანხმების ყველა პირობა, განთავსებული www.geoln.com და სხვა წესები, რომლებიც მოცემულია საიტზე. შეთანხმების პირობები ვრცელდება საიტის ყველა მომხმარებელზე - როგორც მომხმარებლებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი საიტზე, ასევე მომხმარებლებზე, რომლებსაც გააჩნიათ რაიმე სახის ანგარიში. ანგარიში იგულისხმება როგორც მომხმარებლისა და ავტორიზაციის მონაცემების შესახებ ინფორმაციის ერთობლიობა (შესვლა, პაროლი).

1.2 საიტის გამოყენებამდე მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს ხელშეკრულების პირობებს. საიტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენებით მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება წინამდებარე შეთანხმების პირობებს.

1.3 თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება შეთანხმების რომელიმე პირობას (მთლიანად ან ნაწილობრივ), მაშინ მომხმარებელს ეკრძალება საიტის გამოყენება, საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი მომსახურება, რომელიც უზრუნველყოფილია საიტისა და მომხმარებლის მიერ ვალდებულია დატოვოს საიტი.

1.4 მომხმარებელს არ აქვს საიტის გამოყენების უფლება და ვერ მიიღებს შეთანხმების პირობებს, თუ მას არ მიუღწევია კანონით დადგენილ ასაკამდე, როდესაც მას აქვს უფლება დადოს ასეთი ხელშეკრულებები ან არ შეასრულოს სხვა პირობები ამგვარი დადებისათვის კანონით გათვალისწინებული ხელშეკრულებები.

1.5 საიტის და / ან სერვისების ნებისმიერი ნაწილის გამოყენებით, მომხმარებელი ანიჭებს GEOLN.COM- ს უფლებას მიიღოს, შეინახოს, დაამუშაოს, გამოიყენოს და გაამჟღავნოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით.

1.6. GEOLN.COM არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების მიღების, შენახვის, დამუშავების, გამოყენების და გამჟღავნების პროცედურაზე მესამე მხარის საწარმოებისა და ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც არ ფლობენ ან აკონტროლებენ GEOLN.COM- ს და პირებს, რომლებიც არ არიან თანამშრომლები GEOLN.COM, მაშინაც კი, თუ მომხმარებელმა მიიღო წვდომა ამ პირების საიტებზე, საქონელზე ან სერვისებზე, რომლებიც იყენებენ საიტს.

1.7. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების მიღების, შენახვის, დამუშავებისა და გამოყენების მიზანია დაიცვას მომხმარებლის და GEOLN.COM ინტერესები, ასევე უზრუნველყოს მომხმარებლის მომსახურება, მათ შორის პერსონალური ან ზოგადი ინფორმაციის ჩვენება, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ეძებს და ყიდულობს უძრავ ქონებას ზოგადად GEOLN.COM- ის საშუალებით.

1.8 სატელევიზიო და YouTube პროექტი "მსოფლიოს მოქალაქე"მოქმედი GEOLN.LLC– ის სახელით და ხელმისაწვდომია ქსელში „მსოფლიოს მოქალაქე“ , ასევე https://geoln.com, არ არის პასუხისმგებელი მსოფლიოს მოქალაქის არხის მაყურებლების მიერ მიღებული რეკომენდაციების შედეგებზე. , ასევე არხზე გამოქვეყნებული ვიდეო ისტორიების ნახვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები.

2. მხარეთა უფლებები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

2.1 თუ მომხმარებელი თვლის, რომ არსებობს ინფორმაცია საიტზე, რომელიც არღვევს მის უფლებებს, მომხმარებელი ვალდებულია აცნობოს GEOLN.COM ამის შესახებ და მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს უფლებების ამ დარღვევას. თუ მომხმარებელი მისცემს ცრუ ინფორმაციას მისი უფლებების დარღვევის შესახებ, ის ეკისრება სრულ პასუხისმგებლობას მიყენებულ ზარალზე (ხარჯების, საფასურისა და ადვოკატის მომსახურების გადახდის ჩათვლით).

2.2. მომხმარებელს ეკრძალება:

 • ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც მიზნად ისახავს ომის პროპაგანდას, ეროვნული, რასობრივი თუ რელიგიური სიძულვილისა და მტრობის გაღვივებას, ისევე როგორც სხვა ინფორმაციას, რომლის გავრცელებისათვის გათვალისწინებულია სისხლისსამართლებრივი ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა;
 • მიაწოდეთ თქვენი ანგარიში და / ან შესვლა და პაროლი თქვენი ანგარიშიდან მესამე პირებს გამოსაყენებლად;
 • განათავსეთ ინფორმაცია (მათ შორის ნებისმიერი მასალა), რომელიც არღვევს საავტორო უფლებებს, საქონლისა და მომსახურების ნიშნებზე უფლებებს, სამრეწველო საკუთრების უფლებებს და / ან უფლებებს სხვა ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე, რომლებიც ეკუთვნის GEOLN.COM და / ან მესამე პირებს;
 • განათავსეთ ინფორმაცია, რომელიც არღვევს მესამე მხარის უფლებებსა და ლეგიტიმურ ინტერესებს (მათ შორის ფოტოებისა და ვიდეოების გამოქვეყნება, რომელთა მთავარი ობიექტია პირი, თუ ეს პირი არ დათანხმდა მისი მონაწილეობით ფოტოს ან ვიდეოს განთავსებას);
 • გამოიყენეთ ნებისმიერი კომპიუტერული პროგრამა საიტზე ინფორმაციის ავტომატური შეგროვებისათვის;
 • განახორციელოს სხვა მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის უკანონო შეგროვება, სისტემატიზაცია, შენახვა ან გავრცელება;
 • შეეცადეთ მიიღოთ წვდომა სხვა მომხმარებლის ანგარიშზე და / ან შესვლასა და პაროლზე რაიმე ფორმით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მოტყუებით, ნდობის ბოროტად გამოყენებით, უხეში ძალის გამოყენებით შესვლა და პაროლი;
 • გამოაქვეყნეთ კომპიუტერული ვირუსები და / ან პროგრამები, რომლებსაც შეუძლიათ შეაფერხონ ან შეაფერხონ კომპიუტერული ტექნიკის და / ან პროგრამული უზრუნველყოფის ნორმალური ფუნქციონირება, ისევე როგორც ნებისმიერი პირის სატელეკომუნიკაციო საშუალებები.

 • 2.3. მომხმარებლის პასუხისმგებლობა:

 • მომხმარებელი არის მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის ინფორმაციის გამოყენებაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია საიტზე.
 • მომხმარებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ მესამე მხარის წინაშე მის ქმედებებზე ან უმოქმედობაზე საიტის გამოყენებისას.
 • მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად და საკუთარი ხარჯებით მოაგვაროს მესამე მხარის ყველა პრეტენზია, რომლებიც დაკავშირებულია მომხმარებლის ქმედებასთან ან უმოქმედობასთან საიტის გამოყენებისას.
 • თუ მომხმარებელი სხვაგვარად არ დაამტკიცებს, მისი ანგარიშის და / ან მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით განხორციელებული ქმედებები ჩაითვლება ამ მომხმარებლის მიერ.
 • იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი გამოაქვეყნებს ინფორმაციას საიტზე ან განახორციელებს სხვა ქმედებებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებს შეთანხმების პირობებს, GEOLN.COM– ს უფლება აქვს, გაფრთხილების გარეშე, თავისი შეხედულებისამებრ, წაშალოს ყველა გამოქვეყნებული ინფორმაციის ნაწილი ან ნაწილი მომხმარებელი, მათ შორის ის ინფორმაცია, რომლის მიმართაც ძნელია განსაზღვროს მისი შესაბამისობა ხელშეკრულებასთან და / ან მოქმედ კანონმდებლობასთან.
 • წინამდებარე შეთანხმების პირობების დარღვევისთვის, GEOLN.COM– ს უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის წვდომა საიტზე და / ან წაშალოს მომხმარებლის ანგარიში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

 • 2.4 GEOLN.COM:

 • საიტის საშუალებით მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა გამოიყენოს GEOLN.COM სერვისი, რათა მიიღოს ინფორმაცია მომხმარებლის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეფასებული ღირებულების, უძრავი ქონების გაყიდვის, მოთხოვნათა და კლიენტების მიღების, ასევე დამატებითი სერვისების შესახებ. რა მომავალში, მომხმარებელთან ამ უძრავი ქონების ყიდვა -გაყიდვის გარიგების დადება შესაძლებელია, მაგრამ არა აუცილებლად, ეს დამოკიდებულია მხარეთა დამატებით ორმხრივ ნებაზე და შედგენილია შესაბამისად დადგენილი წესით საქართველოს ან იმ ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობა, სადაც შპს GEOLN მუშაობს.
 • უძრავი ქონების შეფასებული ღირებულება განისაზღვრება, მათ შორის (მაგრამ არ არის გამორიცხული), მომხმარებლის მიერ მოწოდებული უძრავი ქონების შესახებ ძირითადი ინფორმაციის საფუძველზე. მომხმარებელმა იცის სავარაუდო მნიშვნელობა რეალურ დროში. თუ მომხმარებელი ეთანხმება უძრავი ქონების შეფასებულ ღირებულებას, მომხმარებელი რეგისტრირებს პირად ანგარიშს და გასაყიდად უძრავ ქონებას GEOLN.COM ვებსაიტზე. ქონების შეფასებული ღირებულება შეიძლება მორგებული იყოს GEOLN.COM- ის შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს, მათ შორის ქონების შემოწმებამდე ან მის დროს.

 • 2.5. GEOLN.COM- ის პასუხისმგებლობა:

 • არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებაზე, მათ შორის მის კოპირებაზე, რეპროდუქციაზე და გავრცელებაზე, რომელიც ხორციელდება როგორც საიტის შიგნით, ასევე სხვა შესაძლო გზებით.
 • არ ანაზღაურებს ზიანს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მიაყენა მომხმარებელს ან მესამე პირებს გამოყენების ან გამოუყენებლობის შედეგად, მათ შორის. საიტის გამოყენების უუნარობა.
 • არ იღებს რაიმე ვალდებულებას შეამოწმოს, შეცვალოს და გააკონტროლოს ინფორმაცია, რომელიც განთავსებულია ვინმეს მიერ საიტზე, არ იძლევა გარანტიას და არ არის პასუხისმგებელი ინფორმაციის სიზუსტეზე, მის კანონიერებაზე, ხარისხზე და მომხმარებლის სპეციფიკურ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე. საიტი
 • არ არის პასუხისმგებელი იმ საიტების შინაარსზე, რომლებიც მას არ ეკუთვნის, რომელთა ბმულებიც შეიძლება იყოს საიტზე და არ იძლევა გარანტიას მათ ხელმისაწვდომობაზე, სწორ მუშაობაზე და დეკლარირებულ საგანთან შესაბამისობაზე.

 • 3. ინტელექტუალური საკუთრება

  3.1. საიტი პატივს სცემს და იცავს საავტორო უფლებებს და მათთან დაკავშირებულ პირად საკუთრებას და არაქონებრივ უფლებებს. საავტორო უფლებების გამოყენება ავტორის თანხმობის გარეშე დასაშვებია მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით.

  3.2. წინამდებარე შეთანხმება არ აძლევს მომხმარებელს რაიმე ექსკლუზიურ საკუთრების უფლებას GEOLN.COM- ის ან მესამე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, თუ ეს არ არის მკაფიოდ ნათქვამი და ამგვარი ქონების მიმართ ქონებრივი და მოგების ყველა უფლება რჩება მხოლოდ GEOLN.COM და / ან შესაბამისი მესამე სახე.

  3.3. მომხმარებელი, რომელიც აქვეყნებს საიტზე რაიმე ინფორმაციას, რომელიც შეიცავს ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექსტით, გრაფიკით, აუდიო და ვიდეო პროდუქტებით, კომპიუტერული პროგრამებით, მონაცემთა ბაზებით, საქონლისა და მომსახურების ნიშნებით და ა.შ., გარანტიას ატვირთავს საიტი, ამ ინფორმაციის და / ან ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების კოპირება და გამოყენება არ დაარღვევს მესამე მხარის უფლებებს.

  3.4. ყველა სათანადოდ რეგისტრირებული სახელები, სახელები, სავაჭრო ნიშნები, სიმბოლოები და ლოზუნგები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

  4. კონფიდენციალურობა

  4.1. თუ საიტის გამოყენებისას მომხმარებელი გარკვეულწილად გაეცნობა ინფორმაციას GEOLN.COM და / ან მესამე მხარის შესახებ, რომელიც, უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად, ეხება კონფიდენციალურ და / ან კომერციულ საიდუმლოებებს, მომხმარებელს ეკრძალება მისი შენახვა, გამოყენება და ამგვარი ინფორმაციის გავრცელება.

  4.2. მომხმარებელს ესმის და ეთანხმება, რომ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შესახებ, რომლის მიმართაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად არ აწესებს წვდომის შეზღუდვებს, ნებისმიერ მესამე პირს შეუძლია მიიღოს ეს ინფორმაცია.

  5. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გამოყენება

  5.1 ანგარიშის შექმნისას მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს ავტორიზაციის მონაცემები, ასევე სახელი, გვარი, ელ.ფოსტის მისამართი და სხვა მონაცემები. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი შექმნის და გამოიყენებს ანგარიშს, GEOLN.COM- ს შეუძლია ამოიცნოს მომხმარებელი ყოველ ჯერზე, როდესაც ის იყენებს საიტს.

  5.2 როდესაც მომხმარებელი იყენებს საიტს და სერვისებს, GEOLN.COM აღჭურვილობა ავტომატურად ინახავს, ​​ამუშავებს და იყენებს მომხმარებლის მონაცემებს, რომლებიც არ არის პერსონალური, მაგალითად: მომხმარებლის IP მისამართი, მონაცემები მომხმარებლის ადგილმდებარეობის შესახებ, რომელიც შეიძლება განისაზღვროს მისი IP მისამართის გამოყენებით, როგორც ასევე სტატისტიკური ინფორმაცია მომხმარებლის საქმიანობის შესახებ.

  5.3. GEOLN.COM– ს აქვს უფლება შეინახოს მომხმარებლის პერსონალური და სხვა მონაცემები იმდენი ხნით, რამდენადაც აუცილებელია ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად, ან უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით, საერთაშორისო სამართლით ან მომხმარებლის ქვეყნის მიერ განსაზღვრულ ვადებში, ან სანამ მომხმარებელი წაშლის ამ მონაცემებს.

  5.4 GEOLN.COM იღებს ვალდებულებას არ მიაწოდოს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს კომერციული მიზნებისთვის იმ მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, რომელსაც ეს მონაცემები ეხება. პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირებისთვის ნებადართულია შემდეგ შემთხვევებში:

 • მომხმარებლის თანხმობის მიღების შემდეგ, რომელსაც ეს ინფორმაცია ეხება;
 • თუ აუცილებელია პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეკვეთის ან მომხმარებლის მოთხოვნის შესასრულებლად;
 • სამთავრობო უწყებების გონივრული მოთხოვნით, რომლებსაც აქვთ ასეთი მონაცემების მიღების უფლება.
 • იმ შემთხვევაში, თუ GEOLN.COM- ის აზრით, მომხმარებელი არღვევს წინამდებარე შეთანხმების პირობებს და / ან სხვა კონტრაქტებსა და შეთანხმებებს GEOLN.COM- სა და მომხმარებელს შორის.

 • 5.5 მომხმარებელი უფლებამოსილია GEOLN.COM- ს დაუშვას სხვა კომპანიები, რომლებთანაც GEOLN.COM- მა დადო შესაბამისი ხელშეკრულებები, მიიღოს, შეინახოს და დაამუშაოს მომხმარებლის შესახებ მონაცემები (გარდა პერსონალური მონაცემებისა), როგორიცაა მომხმარებლის IP მისამართი, ქუქი -ფაილები, ასევე სტატისტიკური მონაცემები ინფორმაცია მომხმარებლის საქმიანობის შესახებ ამ კომპანიების მიერ მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და სარეკლამო ინფორმაცია.

  5.6 მომხმარებელი თანახმაა, რომ ინტერნეტით გადაცემული მონაცემების კონფიდენციალურობა გარანტირებული არ არის და იმ შემთხვევაში, თუ ამ მონაცემებზე წვდომა მიიღება მესამე პირებმა GEOLN.COM- ის მიერ კონტროლირებადი ტექნიკური საკომუნიკაციო საშუალებების არეალის გარეთ, GEOLN.COM არის არ არის პასუხისმგებელი ამგვარი წვდომის შედეგად მიყენებულ ზარალზე.

  5.7. მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს, შეცვალოს ან წაშალოს მისი პერსონალური მონაცემები, რომლებიც განთავსებულია GEOLN.COM– ში. ამისათვის მომხმარებელმა უნდა გამოაცხადოს შესაბამისი მოთხოვნა, გაგზავნით საიტზე მითითებულ GEOLN.COM საკონტაქტო მისამართზე, თუ პერსონალური მონაცემების მოთხოვნის, შეცვლის ან წაშლის სხვა დამოუკიდებელი მეთოდი არ არის გათვალისწინებული საიტის ტექნიკური შესაძლებლობებით.

  5.8. მომხმარებლის პირადი მონაცემების გამოყენების ყველა პირობა აღწერილია საიტზე " კონფიდენციალურობის პოლიტიკის " განყოფილებაში .

  6. დამატებითი პირობები

  6.1 GEOLN.COM– ს აქვს უფლება შეცვალოს ეს შეთანხმება. ხელშეკრულებაში შეტანილი ყველა ცვლილება ხელმისაწვდომი იქნება საიტზე განთავსებული ხელშეკრულების ახალი ვერსიის სახით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდება, GEOLN.COM დამატებით აცნობებს მომხმარებელს ამ ცვლილებებს ელექტრონული ფოსტით. ხელშეკრულების ყველა ცვლილება ძალაში შედის გამოქვეყნების მომენტიდან. სერვისების ან საიტის გამოყენებით, მომხმარებელი ადასტურებს თავის შეთანხმებას ხელშეკრულების ახალ პირობებთან იმ გამოცემაში, რომელიც მოქმედებს იმ მომენტში, როდესაც მომხმარებელი იყენებს სერვისებს ან საიტს.

  6.2. GEOLN.COM არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის ან მესამე მხარის მიერ მიყენებული ზიანის ან ზარალისათვის, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე შეთანხმების პირობების გაუგებრობით ან გაუგებრობით, ინსტრუქციით ან ინსტრუქციით საიტის გამოყენების შესახებ, ინფორმაციის მონაცემების გამოქვეყნების პროცედურასთან დაკავშირებით და სხვა ტექნიკური საკითხები.

  6.3. მომხმარებელი აძლევს GEOLN.COM– ს უფლებას გაუგზავნოს მომხმარებლის შეტყობინებები, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას საიტის, GEOLN.COM სერვისების ან სარეკლამო ხასიათის ინფორმაციის შესახებ.

  6.4 იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილი ბათილად ან შეუსაბამოდ ჩნდება, ხელშეკრულების სხვა ნაწილები ძალაში დარჩება. რომელიმე მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის ან პირობის უარის თქმა, ან მისი ნებისმიერი დარღვევა, არ ბათილებს ამ ტერმინს ან პირობას.

  6.5. GEOLN.COM არ იძლევა საიტის შესაბამისობას მომხმარებლის მიზნებთან და მოლოდინებთან, მის უწყვეტ და უშეცდომო ოპერაციას, ასევე მომხმარებლის ანგარიშის და მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის უსაფრთხოებას.

  6.6 GEOLN.COM– ს აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს მომსახურების ღირებულება, ტიპები და ხანგრძლივობა, რომლებიც გათვალისწინებულია საიტის ფარგლებში.

  6.7. GEOLN.COM- ს შეუძლია ნებისმიერ დროს და მომხმარებლის შეტყობინების გარეშე გადასცეს თავისი უფლებები ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მესამე პირს.

  6.8. საქართველოს კანონმდებლობა ვრცელდება წინამდებარე შეთანხმებაზე და GEOLN.COM- სა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობაზე. თითოეული მხარე სრულად ეთანხმება იმას, რომ საქართველოს რესპუბლიკის შესაბამის სასამართლოებს აქვთ ექსკლუზიური იურისდიქცია ნებისმიერ მოთხოვნასა და დავასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება შეთანხმებას.