შეძენა ონლაინ

როგორ შევიძინოთ უძრავი ქონება საქართველოში ონლაინ რეჟიმში?Geoline - პირველი მარკეტპლეისია, რომელიც იძლევა უ/ქ ონლაინ რეჟიმში ყიდვის შესაძლებლობას. კომპანია არის საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული გარიგების გარანტი, ნებისმიერი სახის ანგარიშსწორებით, იქნება ეს უნაღდო ანგარიშსწორება თუ კრიპტო-ვალუტით გადახდა.


არის თუ არა უსაფრთხო უ/ქ ონლაინ რეჟიმში შეძენა?ყიდვის პროცედურა მეტად უსაფრთხოა, ვიდრე ჩვეულებრივი ყიდვა ინტერნეტში, რადგან განჭირვალობის გარანტია არა ცალკეული კომპანია, არამედ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო რეესტრი. საქართველო - ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც იყენებს Blockchain-ს ტექნოლოგიას უ/ქ რეგისტრაციის დროს. ის გამოიყენება 2017 წლის 20 თებერვლიდან.
• Blockchain - ეს მონაცემებთა დეცენტრალიზებული ბაზაა, რომელიც ინახავს ინფორმაციას ათასობით კომპიუტერში მთელი მსოვლიოს მასშტაბით. შუძლებელია აქ განთავსებული მონაცემების წაშლა ან მანიპულირება ან როგორმე მათი შეცვლა.
• მყიდველს შეუძლია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე შეამოწმოს უ/ქ საკუთრების უფლების შესახებ ამონაწერი Blockchain-ს სისტემაში.
• Blockchain-ს რეესტრის სამართავად იყენებს ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა აშშ, არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ნიდერლანდები.
ონლაინ რეჟიმში უ/ქ შეძენის სქემა
1. კლიენტი ირჩევს შესაძენ ობიექტს Geoline-ს მარკეტპლეისზე.
2. უკავშირდება ცხელ ხაზზე Geoline-ს ოპერატორებს.
3. საიტ Geoline-ზე განთავსებული თითოეული უ/ქ ობიექტის აღწერაში მითითებულია უ/ქ საკადასტრო კოდი, რომლის მეშვეობით შეგიძლიათ უ/ქ ობიექტის შემოწმება ეროვნული რეესტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
4. მშენებელთან ან მეორადი უ/ქ მფლობელთან იდება წინასწარი ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება. ის იგზავნება კლიენტის ფოსტაზე განსახილავად. თუ კლიენტი ეთანხმება ხელშეკრულების ყველა პირობას, მაშინ ის აწერს მას ხელს, ასკანირებს და უგზავნის მშენებელს ან ბინის მფლობელს ფოსტაზე ხელმოსაწერად. ამის შემდეგ მფლობელი აგზავნის დასკანირებულ ორმხრივად ხელმოწერილ ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებას კლიენტის ფოსტაზე.
5. ხელმოწერილი უიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების მიღების შემდეგ, მყიდველმა უნდა გადარიცხოს გარიგების თანხა თავისი ანგარიშიდან ან კრიპტო-საფულიდან მშენეველი კომპანიის ან მფლობელის ანგარიშზე ან კრიპტო-საფულეზე გადახდის დანიშნულების მითითებით. გადახდა ხორციელდება საანგარიშსწორებო ვალუტის აშშ დოლართან შეფარდებით მიმდინარე კურსით.
6. უ/ქ შესაძენად ხელმოწერის უფლების მინდობილობა იუსტიციის ორგანოებში გადაიგზავნება ფოსტით, ან საქართველოს რეზიდენტებს შეუძლია გააფორმონ ონლაინ-მინდობილობა (სკაიპით) ნოტარიუსთან საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე უ/ქ შეძენის მდებარეობით.
7. უ/ქ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხდება სახელმწიფო რეესტრში (იუსტიციის სახლში).
8. მყიდველს ეგზავნება ამონაწერი საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია მფლობელობის სტატუსის შემოწმება სახელმწიფო რეესტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე http://napr.gov.ge.
ჩვენი კონტაქტები:
E-mail: info@geoln.com
ტელეფონი: +995 558 7000 88